CBD olja och Graviditet
August 1, 2017
cbd olja och graviditet

CBD olja och Graviditet

Det blir allt vanligare att kvinnor använder CBD (cannabinoider) för att minska smärtor i samband med graviditet. Användandet av cannabinoider under graviditet orsakar fortfarande stor kontrovers men attityden håller på att förändras i takt med att forskningen fortskrider.

Varför ifrågasätts användandet av CBD (Cannabinoider) under och efter graviditet?

Intaget av vilken substans som helst under graviditet kan vara oroväckande. Allt som kommer in i kroppen kan påverka barnet som växer och utvecklas inuti livmodern.

Cannabinoider påverkar kroppen genom det endocannabinoida systemet (ECS) som är ett biologiskt system bestående av cellmottagare kallat cannabinoidreceptorer och deras motsvarande agonister vid namn endocannabinoider. Cannabinoidreceptorer kan jämföras som lås, och endocannabinoider som nycklar.
.

Det endocannabinoida systemet påverkar en rad med kroppsfunktioner, inklusive humöret, aptiten, metabolismen, minnet, motorik, sömn, och immunförsvaret. Den aktiva kemiska kompositionen av cannabinoider som finns i CBD-olja (Hampa-olja) påverkar detta system.

Även spädbarn har det endocannabinoida systemet inom sig och spelar en viktig roll i dess utveckling. Den viktigaste frågan är hurvida cannabinoider från CBD-olja (Hampa-olja) påverkar den naturliga utvecklingen, vilket skulle kunna leda till eventuella problem i ett senare skede. Något som hittills med enkelhet inte kunnat göra med forskning

Vissa farhågor

I en undersökning 2014 upptäcktes att den psykoaktiva komponenten THC kan förändra nervcellernas funktion i djur och även i celler odlade utanför kroppen. Dr Tibor Harkany vid det Karolinska Institutet förklarar vad detta innebär.

”Även om THC bara förorsakar små förändringar kan dess effekt dock vara tillräcklig för att göra hjärnan känslig för senare stressorer eller sjukdomar som kan provocera fram neuropsykiatriska sjukdomar i framtiden hos de som varit utsatta. ”

Även om det inte finns bevis för allvarliga problem efter födseln så leder prekliniska undersökningar till oro på längre sikt.

Dr Harkanys forskning handlar dock om effekterna av THC och inte CBD (cannabidiol) och frågan är om dessa farhågor även kan tillämpas på icke-psykoaktiva cannabinoider.

Är CBD-olja (Hampa-olja) säkert under graviditeten?

Information om användandet av cannabinoider under fertilitet, graviditet och amning är fortfarande bristfällig. Fler och fler länder legitimerar hampaväxten som en resurs av mångsidigt och stort värde. Eftersom industrihampa länge blivit förknippat med droghampa (cannabis) som varit olagligt i stora delar av världen så har det lett till färre forskningsprojekt. Något numera håller på att förändras, i takt med att fler länder förändrar sin politik.

Många undersökningar gjorda på cannabinoider/cannabis och graviditet har fokuserat på den psykoaktiva komponenten THC eller allmänt bruk av cannabis.

De senaste åren har hampasorter med högt innehåll av CBD vuxit i popularitet, vilket innebär att vetenskapsmän ännu inte haft tid att detaljerat undersöka den kompositionens effekt efter födsel.

Den litteratur angående CBD (cannabidiol) som finns tillgänglig baseras på cellinjer och djurförsök, som eventuellt kan tillämpas på människor. Denna prekliniska forskning ger en inblick i de potentiella effekterna, både positiva och negativa.

Tre sätt som CBD kan inverka på en graviditet

1. Tidig graviditet

Prekliniska undersökningar har bevisat att THC inte är positivt för de som försöker bli gravida. I en studie med gnagare som utfördes 2006 visade dock att CBD inte kunde kopplas till detta.

I denna forskning testades effekten av THC, CBD och cannabinol (CBN) på möss i de tidiga stadierna av graviditet.

THC kopplades samman med dåligt äggfäste, skillnader i ägglossningen och självförstörelse av de embryoniska cellerna. CBD och CBN däremot, hade ingenting att göra med dessa företeelser. I de studier som utfördes fortlöpte utvecklingen hos embryot helt normalt.

Mössen behandlades med 5 mg/kg renade cannabinoida produkter varje dag. Motsvarande dos för en människa skulle vara det samma som 306 mg av THC, CBD eller CBN för en kvinna som väger 61 kg.

Även om undersökningen på gnagare är intressant och visar att stor exponering av CBD under tidig graviditet, inte verkar förorsaka missfall eller större händelser hos gnagare, är frågan om detta också kan tillämpas på människor.

2. Sammandragningar

CBD kan minska sammandragningarna under graviditeten. I en studie som utfördes 2010 hos celler som odlats utanför kroppen, upptäcktes att syntetisk CBD-behandling minskade livmodersammandragningar på grund av en reducering av hormonet oxytocin

Studien hänvisar även till tidigare forskning som påvisat att THC och vår naturliga endocannabinoida anandamidaktivitet har en liknande effekt på sammandragningarna.

Verkningarna av syntetiskt CBD kunde jämföras med vissa sorters mediciner som används för att underlätta ett för tidigt förlossningsarbete, inklusive oxytocinantagonister. Oxytocinantagonister inkluderar mediciner som Atosiban, vilken ges till mödrar intravenöst när de har prematura värkar.

3. Placenta

I en studie från 2013 upptäcktes att prenatal CBD-behandling kan öka placentans permeabilitet. Detta betyder att främmande komponenter lättare kan ta sig igenom placentans barriär och in till fostret. Beroende på vad modern har varit utsatt för kan detta potentiellt skada fostret.

Studien utfördes på celler som odlats utanför kroppen och det finns tyvärr inga bevis för hur detta fungerar inne i människokroppen och vilken CBD-dos som behövs för att förorsaka dessa förändringar.

En ytterligare studie från 2013 påvisade ett liknande resultat, att ”användandet av cannabis under graviditeten kan reducera placentans skyddsfunktioner och förändra dess morfologiska och fysiologiska karaktärsdrag”

Enligt dessa prekliniska studier kan exponering av CBD eventuellt förorsaka potentiellt farliga effekter i placentan.

Risker med konsumtion av THC under graviditet

Mycket av den forskning som hittills gjorts runt mänsklig konsumtion av cannabis är baserad på epidemiologiska studier som följer episoder med effekter hos en viss folkgrupp.

Vissa mänskliga epidemiologiska studier har påvisat att användandet av cannabis hos kvinnor under graviditet inte verkar vara sammankopplat till negativa resultat vid förlossning. Ett exempel är den recension från 2012 som citerar resultaten av två tidigare studier kopplade till födsel hos prenatala konsumenter av cannabis.

Den första studien publicerades 1978 och kallades Ottawa Prenatal Prospective Study (OPPS). Denna studie undersökte effekterna av prenatalt användande av cannabis och tobak bland medelklasskvinnor i Kanada. Den andra studien, Maternal Health Practices and Child Development Study (MHPCD), gjordes 1982 om exponeringen av prenatal cannabis och alkohol bland kvinnor i Pennsylvania.

Ingen av studierna fann att användandet av cannabis kunde kopplas till missfall, förtidig födsel eller andra komplikationer. Nyfödda som utsatts för cannabis rapporterades dock vara mindre, vara benägna att rycka till, ha ett stört sömnmönster samt vara irriterade.

Andra studier har inte funnit några uppseendeväckande förändringar hos nyfödda som utsatts för cannabis. Ett team som leddes av dr Shayna Conner, granskade 2016 en serie observationer som sett på cannabis som en riskfaktor för utvecklingskomplikationer efter födseln. Teamet fann inga bevis för att enbart cannabis kunde kopplas till negativa resultat. När studien kombinerades med tobak däremot, var resultaten helt annorlunda.

Dr Conner säger att,

”Användandet av cannabis hos gravida mödrar är inte en oberoende riskfaktor för skadliga resultat hos nyfödda när det justeras med andra faktorer.”

Det verkar därför som att användandet av cannabis under graviditet och negativa effekter kan sammankopplas med användandet av tobak och andra faktorer.

Två längsgående jamaicanska studier som utfördes under 1980-talet, undersökte två grupper av barn, varav en grupp hade utsatts för cannabis och den andra inte. Först undersöktes de vid födseln och sedan igen vid fyra-fem års ålder. När barnen var 30 dagar gamla hade de som utsatts för cannabis bättre resultat på vissa tester. Vid fem års ålder var det inga direkta skillnader i hälsa och prestation mellan de två grupperna.

Amning

De största tvivlen kommer upp i samband med amning, då aktivt THC går direkt från modern till barnet.

Även om riskerna är relativt okända har en rapport i National Institutes of Healths databas dock kommit fram till att riskerna med att inte amma överväger riskerna med att använda cannabis när man ammar. De skriver:

”Eftersom det finns få bevis för allvarlig skada på barnet, verkar det bäst att uppmuntra mödrar som använder cannabis, att fortsätta amma medan de utsätter barnet för så lite rök som möjligt och minskar sitt användande av cannabis.”

CBD vs THC

Avsaknaden av forskning gör det svårt att avgöra vilken effekt cannabinoida behandlingar kan ha på ett barn under utveckling.

För dem som är oroliga för riskerna med cannabis under graviditet och baserat på den information som finns hittills, kan CBD vara ett säkrare alternativ.

Det finns forskning som föreslår att de neuroskyddande, ångestdämpande och antipsykotiska egenskaperna av CBD kan hjälpa till vid behandling av negativa resultat av prenatal THC-exponering.

Även om det inte finns mycket underlag för att CBD skulle förorsaka skada under graviditet och att det även finns bevis för potentiella fördelar, är det i slutändan familjerna som måste ta ett eventuellt beslut baserat på vad som känns bäst för dem.

Det är dock alltid viktigt att diskutera med läkare innan en ny medicin påbörjas eller om andra förändringar planeras inför en förlossning.


Studier om Graviditet och CBD/Cannabinoider:

0 Comments
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi jämför CBD & Hampaprodukter. CBDpriser.se startades för att kunna tillgodose ett behov för den Svenska CBD/Hampamarknaden. Vi listar produkter av högkvalité.